Paris bloque l’office publique et se moque du Catalan

paris-bloque-loffice-publique-et-se-moque-du-catalan

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, nous communique sous le titre « Paris bloque l’office publique et se moque du Catalan » avec prière d’insérer :

« L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català, qui vient de participer au 32ème Colloque de la FLAREP –la Fédération des langues régionales dans l’enseignement public– en Alsace a pu constater que pratiquement toutes les langues de France bénéficient d’offices publics de la langue régionale à l’exception …du catalan. Le colloque tenu sur le thème « Nouveau souffle pour les langues régionales : stratégies gagnantes et bonnes pratiques » a permis de travailler en particulier sur les outils et structures de promotion des langues, offices et conventions États-collectivité. Et force est de constater que la langue catalane fait partie des parents pauvres et semble être victime d’un traitement particulièrement pénalisant et discriminatoire.

En pays catalan, en effet, ni office public (alors que collectivités et université ont tous déjà voté les statuts depuis un an), ni convention pour l’enseignement du catalan (malgré la disposition prévue dans la loi). Les représentants des autres régions ont tous développé les bienfaits et les avantages d’organismes publics qui sont à même de porter et de mener à bien des politiques linguistiques au bénéfices des langues régionales. L’OPLB (basque) a plus de 15 ans d’existence, 14 salariés et 4,5 M€ de budget annuel et l’appui des ministères de l’Intérieur, de la Culture et de l’Éducation à hauteur de 850 000 € chacun par an.

L’OPLO (occitan) est en train de se déployer sur plus de 20 départements avec un budget annuel de 2,5 M€. L’OLCA (Alsace) bénéficie de 0,7 M€ de financement public et 8 salariés. L’OPLB (breton) avec 20 salariés s’emploie à développer au maximum l’enseignement bilingue en breton. La Réunion même est dotée d’un Ofis la Lang Kreol et ne parlons même pas des services linguistiques de la Corse. Pourquoi donc bloquer (le dossier est sur le bureau du ministre de …l’Intérieur et les ministères de la Culture et de l’Éducation prétextent une participation trop importante –il leur est demandé …50 000€ [sic] par an !) ? Quel est le péché de la langue catalane ? Ce qui est certain c’est que l’inaction et le blocage entrainent une détérioration rapide de la situation du catalan, en particulier dans l’enseignement. Cette politique « en marche arrière » concernant le catalan va-t-elle durer ? L’APLEC appelle les élus catalans à débloquer sans délais l’Office public de la langue catalane. »

París bloqueja l’Oficina i margina el català
« L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català, que acaba de participar al 32è Col·loqui de la FLAREP –la Fédération des langues régionales dans l’enseignement public– a Alsàcia ha pogut constatar que pràcticament totes les llengües de França beneficien « d’oficines públiques de la llengua regional » a l’excepció …del català. El col·loqui celebrat sus del tema « Nouveau souffle pour les langues régionales : stratégies gagnantes et bonnes pratiques » va permetre de treballar en particular sobre les eines i estructures de promoció de les llengües, oficines i convenis Estat-col·lectivitats. I bé cal constatar que la llengua catalana forma part dels més pobres i sembla ser víctima d’un tractament particularment penalitzador i discriminatori. A Catalunya Nord, en efecte, no hi ha ni oficina pública (quan les col·lectivitats i la universitat tots ja han votat els estatuts des de fa un any), ni conveni per l’ensenyament del català (malgrat la disposició prevista dins la llei). Els representants de les altres regions tots van desenvolupar els beneficis i els avantatges d’organismes públics que són eficaços per portar i aplicar polítiques lingüístiques en benefici de les llengües. L’OPLB (basca) té més de 15 anys d’existència, 14 assalariats i 4,5 M€ de pressupost anual i el suport dels ministeris de l’Interior, de Cultura et d’Educació per uns 850 000 € cadascun per any. L’OPLO (occitana) s’està posant en plaça a més de 20 départaments amb un pressupost anual de 2,5 M€. L’OLCA (Alsàcia) beneficia de 0,7 M€ de finançament públic i 8 assalariats. L’OPLB (bretona) amb 20 assalariats actua per desenvolupar al màxim l’ensenyament bilingüe en bretó. La Reunió fins i tot té un Ofis la Lang Kreol i no cal que parlem dels serveis lingüístics de Còrsega. Per què doncs bloquejar (el dossier se troba al ministeri de …l’Interior i els ministeris de Cultura i d’Educació pretexten una participació massa important –se’ls demana …50 000€ [sic] per any !) ? Quin és el pecat de la llengua catalana ? El segur és que l’inacció i el bloqueig generen una deterioració ràpida de la situació de català, en particular dins l’ensenyament. Aqueixa política « en marxa enrere » pel català quant de temps durarà ? L’APLEC crida els elegits catalans a desbloquejar sens esperar l’Oficina pública de la llengua catalana. »