L’Aplec demande la création de l’OPLC, l’Office Public de la Langue Catalane

lettre-ouverte-a-mes-freres-et-soeurs-du-pays-catalan

L’Aplec, Association pour l’enseignement du catalan, nous communique sous le titre « L’Aplec demande la création de l’OPLC » avec prière d’insérer :

« Au terme d’une année de blocage par l’état de la mise en place de l’Office public de la langue catalane, l’APLEC constatant les graves conséquences de l’absence d’un organisme de politique linguistique pour l’enseignement du catalan à tous les niveaux (de la maternelle à l’université) demande au préfet des PO de recevoir d’urgence une délégation représentant l’association, ainsi que les associations catalanes et les entités membres de l’Office qui voudront s’y joindre. En même temps l’APLEC a sollicité l’intervention des ministres de la Culture et de l’Éducation afin qu’ils débloquent immédiatement la mise en place de l’OPLC et pour ce faire que soit approuvé le financement (50 000 euros par ministère) prévu à cet effet. Depuis décembre 2017, l’Office public de la langue catalane, ses statuts et ses modalités de fonctionnement ont été approuvés par les associations catalanes, les institutions et collectivités locales. Il est absolument incompréhensible que l’état bloque la publication au JO de la création de l’OPLC sous des prétextes aussi peu crédibles qu’acceptables.

En l’absence d’une réunion rapide, l’APLEC appellera à une mobilisation de soutien à la mise en place de l’Office public de la langue catalane, en concertation avec les associations et les institutions concernées.

La langue catalane et son enseignement ne peuvent plus se permettre d’attendre le bon vouloir de responsables parisiens hostiles ou, dans le meilleur des cas, ignorants de la situation du catalan et de la Catalogne Nord. »

« Al terme d’un any de blocatge per l’estat de la posada en plaça de l’Oficina pública de la llengua catalana, l’APLEC que constata les greus conseqüències de l’absència d’un organisme de política lingüística per l’ensenyament del català a tots els nivells (de la maternal a la universitat) demana al prefecte dels Pirineus-Orientals de rebre d’urgència una delegació representant l’associació, així com les associacions catalanes i les entitats membres de l’Oficina que hi voldran participar. Al mateix temps l’APLEC ha sol·licitat la intervenció dels ministres de Cultura i d’Educació perquè desbloquegin immediatament la posada en plaça de l’OPLC i per això que aprovin el finançament (50 000 euros per ministeri) previst. Des de desembre 2017, l’Oficina pública de la llengua catalana, els seus estatuts i les modalitats de funcionament han estat aprovats per les associacions catalanes, les institucions i col·lectivitats locals. És absolutament incomprensible que l’estat bloquegi la publicació al JO de la creació de l’OPLC sota pretextos tan poc creïbles com acceptables.

En absència d’una reunió ràpida l’APLEC cridarà a una mobilització de sosteniment perquè se posi en plaça l’Oficina pública de la llengua catalana en concertació amb les associacions i les institucions concernides.

La llengua catalana i el seu ensenyament no se poden pas més permetre d’esperar la bona voluntat de responsables parisencs hostils o, en el millor dels casos, que no comprenen res a la situació del català i de la Catalunya Nord. »