Conférence en catalan du sociolinguiste Natxo Sorolla : le catalan et l’aragonais, l’effet « réseau » comme solution pour la Catalogne Nord

conference-en-catalan-du-sociolinguiste-natxo-sorolla-le-catalan-et-laragonais-leffet-reseau-comme-solution-pour-la-catalogne-nord

Dans le cadre des conférences de la Licence d’Études Catalanes de l’Université de Perpinyà, l’IFCT et le Casal Jaume 1er de Perpinyà proposent une conférence du sociolinguiste, universitaire et chargé du centre CRUSCAT (Coneixement, representacions i ús del català) de l’Institut d’Estudis Catalans, Natxo Sorolla, ce mercredi 7 mars 2018 à 18h30, au Casal Jaume 1er de Perpinyà (23 avenue du Lycée). Il y mettra en parallèle les cas de langues minorisées comme le catalan et l’aragonais pour montrer comment l’effet « réseau » (les interactions entre locuteurs via les moyens de communication – téléphones, internet…) peut représenter une solution pour la renaissance linguistique dans des régions comme la Catalogne Nord. L’entrée est libre et gratuite.

Synthèse de la conférence :
« Un téléphone n’est utile que si de nombreuses personnes en ont un pour s’appeler. » Cette idée synthétise le concept de « l’effet réseau ». Le téléphone a de la valeur quand beaucoup de gens en ont un, parce que cela leur permet de communiquer avec eux. Cette proposition théorique a une application intéressante en sociolinguistique. Une langue est plus utile lorsque plus de gens savent comment la parler et l’utiliser tous les jours. L’étude des choix de langue à la Franja d’Aragon, ou l’étude de la langue aragonaise dans la région de Chacetania (Aragon), nous a permis de nous concentrer sur l’étude des « abris sociolinguistiques », un effet qui protège les langues minoritaires. Le même effet de réseau, qui permet l’étude de la perte d’interactions dans la langue minoritaire, et sert à expliquer les processus de substitution, sert également à expliquer les processus d’attraction ou de renaissance sociolinguistique. Ainsi, cet ensemble de recherches nous permet de réfléchir à la dynamique des communautés linguistiques minoritaires et dispersées, comme les catalanophones du de la Catalogne nord, ainsi que de définir des propositions qui peuvent permettre de retrouver des espaces pour la l’utilisation de la langue catalane.

En el marc de les conferències de la Llicenciatura d’Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà, l’IFCT i el Casal Jaume 1er de Perpinyà proposen una conferència del sociolingüista, universitari i encarregat de la xarxa CRUSCAT (Coneixement, representacions i ús del català) de l’Institut d’Estudis Catalans, Natxo Sorolla aquest dimecres 7 de març 2018 a 18h30, al Casal Jaume 1er de Perpinyà (23 avinguda del Liceu). Hi posarà en paral·lel els casos de llengües minoritzades com el català i l’aragonès per mostrar com l’efecte « xarxa » (les interrelacions entre locutors mitjançant els mitjans de comunicació –telèfons, internet…) pot representar una solució de recuperació lingüística a zones com Catalunya Nord. L’entrada és lliure i gratuïta.

Síntesi de la conferència :
« Un telèfon només és útil si molta gent té telèfon al qual trucar ». Aquesta idea sintetitza el concepte de « l’efecte xarxa ». El telèfon té valor quan moltes personnes en tenen un, perquè els permet de comunicar-se entre elles. Aquesta proposta teòrica té una aplicació interessant en sociolingüística. Una llengua té major utilitat quanta més gent la sap parlar i l’utilitza quotidianament. L’estudi de les tries lingüístiques a la Franja, o l’estudi de la llengua aragonesa a la Chacetania (a l’Aragó), ens ha permès focalitzar-nos en l’estudi del « recer sociolingüístic », que és un efecte que protegeix les llengües minoritzades. El mateix efecte xarxa, que permet l’estudi de la pèrdua d’interaccions en la llengua minoritzada, i serveix per a explicar els processos de substitució, també serveix per a explicar els processos d’atracció o de recuperació sociolingüística. Així, aquest conjunt de recerques permet pensar quina és la dinàmica en comunitats lingüístiques minoritzades i disperses, com els catalanoparlants a la Catalunya del Nord, així com definir algunes propostes que poden permetre recuperar espais a la llengua.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.